ICAOP


International Conference on Advances in Optics and Photonics(XLI Conference of Optical Society of India)

OSI

Invited Speakers


 • P F Almoro, Philippines
 • Arun Anand, Vadodra
 • Kallol Bhattacharya, Kolkata
 • B.Das, Chennai
 • A.Ghosh, Dehradun
 • P.K.Gupta,Delhi
 • L.N.Hazra, Kolkata
 • R.Horisaki, Japan
 • Joby Joseph, Delhi
 • H Kadono, Japan
 • Kedar Khare, Delhi
 • Sunil Khijwania, Guwahati
 • G.V.Pavan Kumar, Pune
 • Anton Nalimov, Russia
 • N.K.Nishchal, Patna
 • C Narayanamurthy, Thiruvananthapuram
 • JagganNath Nayak, Hyderabad
 • Hari Prakash, Allahabad
 • B.Raghavendra Prasad, Bengaluru
 • S Anantha Ramakrishna, Kanpur
 • Vipul Rastogi, Roorkee
 • Dibakar Roychoudhuri, Hyderabad
 • T.Sasaki, Japan
 • P Senthilkumaran, Delhi
 • A.Sharma, Delhi
 • Enakshi K Sharma, Delhi
 • R P Singh, Ahmedabad
 • R K Sinha, Chandigarh
 • Guohai Situ, China
 • Balaji Srinivasan, Chennai
 • Nirmal K Vishwanathan, Hyderabad